Съобщения

ПОКАНА по проект Хабитат „Сакар“ за програма от четири противопожарни обучения

ПОКАНА Уважаеми дами и господа, във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“, имаме удоволствието да Ви поканим на специална програма от четири противопожарни обучения. Програмата ще се проведе на 12.06.2023 г. (понеделник), в сградата на Община Свиленград. 8:45 – 9:00 ч. Откриване и представяне на проекта…

Общинска администрация обявява свободно работно място за длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби”

  Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за: Длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби” в Инспекторат „Контрол по общинските наредби”, Дейност „Други дейности по икономиката” Минимални изисквания за длъжността: Образование: Средно Минимален професионален опит: не се изисква Длъжността се заема по трудово правоотношение. Кратко описание на длъжността:…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 зa определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград. Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 25.05.2023 г. на интернет…

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с празничното шествие на 24 май 2023 г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 787 Свиленград , 19.05.2023 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната…

Съобщение относно безопасността на движението в зона „А” на град Свиленград

  Община Свиленград напомня на жителите и гостите на град Свиленград, че територията на града е разделена на зони съгласно Наредба №3 на Общински съвет - Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците. Зона “А” представлява пешеходна зона с граници: пл.”14-ти…

Забранено е лепенето на афиши и обяви извън определените за това места

  Община Свиленград напомня на всички жители и гости на града, че съгласно чл.23, ал.2 от Наредба №1 на Общински съвет - Свиленград се забранява лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни агитационни материали и др. по сгради и стени, както и по дърветата и стълбовете за улично осветление и…

ПОКАНА за информационна среща до собственици на жилищни сгради за предоставяне на финансиране за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи

  Във връзка с публикувана покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1, Община Свиленград кани на информационна среща всички заинтересовани страни - собственици на жилищни сгради, на 22.05.2023г. от 13:30 ч. в Общинска администрация - Свиленград, бул. „България „32, ет.1, Голяма зала. …

Общината извърши пръскане на тревни площи, спортни и детски площадки срещу кърлежи

В ранните сутрешни часове на 16 май 2023 г. се извърши дезинсекция /обработка срещу бълхи, кърлежи и др. насекоми/ на тревните площи, детските и спортни площадки и територии за обществено ползване в град Свиленград. Третираните места са обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката. Използваните препарати са напълно…

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната…

По предписание на РЗИ-Хасково водата в село Сива река се ограничава за употреба за питейни нужди

Във връзка с изпълнение на предписание на РЗИ-Хасково съгласно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Сива река, водоснабдяваща с. Сива река, общ. Свиленград, обл. Хасково, се уведомява населението на с. Сива река, че водата е ограничена за употреба за питейни нужди и приготвяне на храна.…

https://www.livechatalternative.com/