Съобщения

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ,  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

На основание чл. 21, ал. 1 от НПКПМДСл                                              СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ в административно звено ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ,  ПРОЕКТИ И…

Обява за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” при Общинска администрация – Свиленград

О Б Я В А   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД бул. „България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители…

Задължителни изисквания по Закона за управление на етажната собственост - създаване на сдружение на собствениците, избор на управител и други

Общинска администрация – Свиленград, уведомява всички собственици в многофамилни жилищни сгради с над три самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един собственик, че във връзка с изменението на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ е задължително общото събрание да избере управител или да създадат сдружение на собствениците. След провеждане на…

Обява за конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми" при Общинска администрация – Свиленград    

О Б Я В А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/74302 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а, ал.1 и ал.2  от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №331/12.03.2024г.…

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели

         Временната комисия по чл.68, ал.1 от  Закона за съдебната власт във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА  за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, при  ОбС - Свиленград, определена  с  Решение  № 1317/28.06.2023г., в изпълнение на т.2 от Решение №…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В СВИЛЕНГРАД

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ГРАД СВИЛЕНГРАД №BG16FFPR003-2.001-0152 „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА В ЮЦР В ПЕРИФЕРНИ ОБЩИНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ХАСКОВО-ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД ЗА ПРЕХОД КЪМ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНИ, КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ И СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАЩИ ГРАДОВЕ“   Публични консултации с широката общественост на община Свиленград за преминалата административно съответствие и допустимост…

Обява за прием на документи за финансово подпомагане на процедури по асистирана репродукция за 2024 г.

КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 2015/03.10.2023 год. на Зам.-кмета на Община Свиленград, упълномощена със Заповед №1951/21.09.2023 г. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет…

https://www.livechatalternative.com/