Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Обява за отмяна на публичното обсъждане на годишния отчет на общинския бюджет за 2019 г.

                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД   ОБЯВА ЗА ОТМЯНА НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И  ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г., насрочено на 12 .03. 2020 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград. Отмяната е…

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект „Осигуряване на достъп до заетост в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал- Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал,  реализиран в рамките на приоритетна ос 1 ”Подобряване достъпа до заетост и…

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград - www.svilengrad.bg  -  Секция „Дейности” –  Раздел „Общинска собственост” – Подраздел „Общинска собственост – Обявления”. Програмата…

Съобщение за публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Община Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Община Свиленград. Проектът за…

Съобщение за публикуван проект за отмяна на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград и приемане на НОВА Наредба №17 за определяне и администриране на местните данъци в Община Свиленград на Общински съвет Св

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за отмяна на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград, приета с решение №41г. по…

Съобщение за подаден протест от Окръжна прокуратура Хасково

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че е подаден протест от Ц.Пазаитова - Живакова -прокурор в ОП-Хасково срещу Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД ОБЯВА  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019Г.   На  12 .03. 2020 г. от 14.00 часа  в малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет -…