Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Съобщение за публикувана докладна записка с №339 23.09.20 г. относно:Приемане на решение на ОбС Свиленград,мандат 2019-2023 за провеждане на местен референдум в общ. Свиленград свързан с проект на решение за определяне на автогара за начална и крайна спи

относно:Приемане на решение на ОбС Свиленград,мандат 2019-2023 за провеждане на местен референдум в общ. Свиленград свързан с постъпило искане за определяне на автогара за начална и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна схема.

Съобщение за публикуван проект на решение за определяне на автогара за начална и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 04.12.2020 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги територията на община Свиленград.

Прессъобщение за начална пресконференция по проект „Eнергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Изгрев"

  П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми дами и господа,          Информираме Ви, че на 24.11.2020г. от 15:00 ч. в залата на Общинска администрация Свиленград, етаж 1 ще се проведе начална пресконференция по проект: „Eнергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в…

Прессъобщение за начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Простор"

    П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми дами и господа, Информираме Ви, че на 24.11.2020г. от 14:00 ч. в залата на Общинска администрация Свиленград, етаж 1 ще се проведе начална пресконференция по проект: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.…

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 20.11.2020 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в…

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

                Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”,  Проект  за изменение  и допълнение на НАРЕДБА №10 за определяне и администратиране на местните текси и цени на услуги на територията…

Нова заповед на кмета на общината във връзка с провеждането на търгове и процедури в ОбА - Свиленград

О Б Щ И Н А   С В И Л Е Н Г Р А Д  З А П О В Е Д № 1691 / 13.11.2020 год.  На основание чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването  …

Заповед на кмета на община Свиленград относно провеждането на търгове, конкурси, процедури и други обществени мероприятия от Общинска администрация - Свиленград

  Кметът на община Свиленград издаде заповед относно провеждането на търгове, конкурси, процедури и други обществени мероприятия от Общинска администрация - Свиленград. Разпоредбите са във връзка с усложнената епидемична обстановка и на база заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-651/ 11.11.2020, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/11/zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_11_11_20.pdf Заповедта на кмета…

Съобщение от Бюрото по труда във връзка с усложнената епидемиологична обстановка

Дирекция „Бюро по труда” Свиленград информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие  дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото…