Съобщения

30 юни 2023 г. е крайният срок за плащане на първа вноска за местните данъци

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 30 юни 2023 г. /петък/ е последният срок за плащане на първа вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. След тази дата се начислява…

Съобщение за нов прием по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“

  Община Свиленград информира всички заинтересовани страни - собственици на многофамилни жилищни сгради и Председатели на Сдружения на собствениците, че е обявен нов прием по процедура BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. Допустими…

С авиационна техника ще се пръска срещу комари покрай река Марица в периода 20-30 юни

В период от 20.06.2023 г. до 30.06.2023 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти покрай река Марица, съгласно договор за обществена поръчка с предмет: „Авиохимическо третиране срещу комари чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника на земеделски…

Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на eднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград, приет от Общински съвет - Свиленград.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на eднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Свиленград, приет от Общински съвет - Свиленград.     Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 07.06.2023 г.…

Обява за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЛЕНГРАД ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. На 14.06.2023 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград…

СЪОБЩЕНИЕ за информационно-разяснителна кампания в изпълнение на проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“

СЪОБЩЕНИЕ за участие в информационно-разяснителна кампания в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0076 с наименование „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Тема: Въвеждане на добра практика в община Свиленград по…

ПОКАНА по проект Хабитат „Сакар“ за програма от четири противопожарни обучения

ПОКАНА Уважаеми дами и господа, във връзка с изпълнението на проект BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“, имаме удоволствието да Ви поканим на специална програма от четири противопожарни обучения. Програмата ще се проведе на 12.06.2023 г. (понеделник), в сградата на Община Свиленград. 8:45 – 9:00 ч. Откриване и представяне на проекта…

Общинска администрация обявява свободно работно място за длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби”

  Общинска администрация - Свиленград обявява свободно работно място за: Длъжността Младши специалист „Контрол по общинските наредби” в Инспекторат „Контрол по общинските наредби”, Дейност „Други дейности по икономиката” Минимални изисквания за длъжността: Образование: Средно Минимален професионален опит: не се изисква Длъжността се заема по трудово правоотношение. Кратко описание на длъжността:…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 зa определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград. Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 25.05.2023 г. на интернет…

Заповед за въвеждане на временна организация на движението във връзка с празничното шествие на 24 май 2023 г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 787 Свиленград , 19.05.2023 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната…

https://www.livechatalternative.com/