Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Във връзка с изтекли договори за отдаване под наем на терени за гаражи в град Свиленград е насрочен публичен търг на 20.11.2020 г. и повторен на 04.12.2020 г.

             Община Свиленград съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изтекли договори за наем за отдаване под наем на терени за поставяне на гаражи на територията на град Свиленград е насрочен публичен търг на 20.11.2020г. от 10.00 часа, съгласно Заповед № 1636/03.11.2020г. на…

2 ноември е крайният срок за плащане на втората вноска на местните данъци

  Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 2 ноември 2020 г. /понеделник/ е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за патентен…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

               ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, на основание  чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от…

СЪОБЩЕНИЕ

Постъпило искане за определяне на  автогара в град Свиленград за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна схема.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че с протоколно определение от 26.08.2020г., постановено по адм. дело №183/2020г. по описа на Административен съд Хасково се прекратява производството по адм. дело №183/2020г.

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1031 от 05.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекц

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекция "Общинска собственост и екология"                                На…

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"

Допуска до интервю: МАРИАНА ХРИСТВА с резултат от  теста: 28 точки и оценка 4.80 което ще се проведе на 25.08.2020г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1026 от 04.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция  “Бюджет и финанси” при Общинска администрация – Свиленград.    На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:          …