Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Обявен е прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ   Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:   1. За военни формирования от Сухопътните войски 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за…

Съобщение за започнало административно производство за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на Община Свиленград

Общинска администрация – Свиленград публикува настоящото съобщение на основание чл.66 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на  Община Свиленград, представляващ масивна селскостопанска сграда със застроена площ…

На 01.04.2021 г. от 11.00 ч. ще се проведе тестване на Локални системи за оповестяване (ЛСО) на язовир Келанджика в село Генералово с включване на сиренни акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка

Съобщение на Министерство на вътрешните работи Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ На 01.04.2021 г.  от 11.00 часа ще се проведе тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението в изпълнение на чл. 37, ал. 1, ал.2 и ал.5 от Наредбата за реда и условията за функциониране на…

Съобщение за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

Общинска администрация-Свиленград уведомява, че Избирателите, които към 4 април 2021г. са под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, могат да подадат заявление / Приложение №1 към Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК/ до кмета на общината/кметството/кметския наместник в периода от 24.03.2021г. до 31.03.2021г. за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна…

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 04.04.2021г., Общинска администрация- Свиленград уведомява гражданите, че мястото за гласуване на 2-ра секция се намира в клуб „Марица” на ул.”Ген.Струков” №15, гр.Свиленград.

СЪОБЩЕНИЕ                   Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 04.04.2021г., Общинска администрация- Свиленград уведомява гражданите, че мястото за гласуване на 2-ра секция се намира в клуб „Марица” на ул.”Ген.Струков” №15, гр.Свиленград. Обхват на секция №02 Ул.” Ген.Струков” 024 , 026 , 028 , 030 , 032 ,…

Обявена е процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2021

  НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград   ОБЯВЯВА   стартиране на процедура за набиране на предложения за местни…

Обява за процедура за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво  на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган  към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.        От 2003 г. Съвета на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за…

Общината стартира процедура за набиране на проектни предложения за младежки дейности

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград   ОБЯВЯВА   стартиране на процедура за набиране на проектни предложения Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на…

Публично обсъждане на План за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на община Свиленград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ще бъде представен на обществеността на публично обсъждане, което ще се проведе на 17 март 2021 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация – Свиленград.

Анкета за обратна връзка с гражданите и бизнеса относно административното обслужване

  Общинска администрация-Свиленград е в подготовка за въвеждане на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework - CAF). Моделът CAF е инструмент за управление на качеството чрез самооценка и има за цел да бъде катализатор на процеса за цялостно подобряване на организацията. В тази връзка е изготвена Анкетна карта за…