Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Постъпило искане за определяне на  автогара в град Свиленград за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна схема.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че с протоколно определение от 26.08.2020г., постановено по адм. дело №183/2020г. по описа на Административен съд Хасково се прекратява производството по адм. дело №183/2020г.

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1031 от 05.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекц

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекция "Общинска собственост и екология"                                На…

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурсната процедура за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"

Допуска до интервю: МАРИАНА ХРИСТВА с резултат от  теста: 28 точки и оценка 4.80 което ще се проведе на 25.08.2020г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1026 от 04.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция  “Бюджет и финанси” при Общинска администрация – Свиленград.    На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:          …

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до втори етап на конкурсната процедура за длъжността Главен експерт "счетоводно информационно обслужване"

Допуска до интервю: СТАНИМИРА ДИМИТРОВА с резултат от  теста: 30 точки и оценка 5.00 което ще се проведе на 24.08.2020г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград. Не допуска до интервю:  ЖИВКО ИЛИЕВ- не се явил на първия етап от конкурсната процедура- решаване…

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ” ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/ НПКПМДСл/: При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха: 1. За теста – Коефициент 4 2. За интервю…

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” СЧЕТОВОДНО ИНФОРМАЦИОННО ОТЧИТАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/ НПКПМДСл/: При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха: 1. За теста – Коефициент 4 2. За интервю…

Отменя се провеждането на традиционния Есенен свиленградски панаир

Отменя се провеждането на традиционния Есенен свиленградски панаир за 2020 г. във връзка с изискванията за превенция поради пандемията от коронавирус и засилване на риска от разпространение на КОВИД 19 с настъпването на есенно-зимния сезон.

Община Свиленград съобщава за установена кражба на техническо съоръжение от язовир "Келанджика", което възпрепятства функционирането на оповестителната система при наводнения

Община Свиленград съобщава, че на 12.08.2020г. бе установено, че е отнет без знанието и позволението на общината фотоволтаичен модул, част от изградената оповестителна система на язовир ”Келанджика” по проект №BG16M1OP002-4.004-0006  „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”…