Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Съобщение за подаден протест от Окръжна прокуратура Хасково

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че е подаден протест от Н. Гугушев -прокурор в ОП- Хасково срещу Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград.

Съобщение-индекс инфлация

Община Свиленград  съобщава, че във връзка с отчетен 3.8 % размер на индекс на инфлация за периода януари-декември 2019г., всички действащи договори за наем, право на ползване, аренда на общински имоти и концесии, сключени с община Свиленград  ще се анексират, считано от 01.01.2020г.  Всички наематели, които заплащат дължимите си наемни…

Общината стартира прием на заявления за включване в заетост по проект „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал"

     Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор №BG05M9OP001-2.043-0001-C01 „Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности  като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал", реализиран в рамките приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” чрез водено от общностите местно развитие по Оперативна…

Общината спира процедурата по освобождаване на терени – общинска собственост, ползвани за поставяне на гаражни клетки

         Община Свиленград  съобщава на всички заинтересовани лица, че във връзка с изготвен Проект на бюджета за 2020 г., съгласно който към момента не могат да бъдат осигурени средства за реализиране на обект „Изграждане на паркинги и благоустрояване на междублокови пространства в квартали 25 и 25а”, се прекратява изпълнението на Заповед…

Общинска администрация - Свиленград, набира участници - младежи до 29г. във връзка с реализиране на проект „Младите хора на община Свиленград- активни участници на пазара на труда” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

     Целта на проекта е свързана с подпомагане на безработните млади хора със средно или висше образование до 29 годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда”- гр. Свиленград, да се…

Обявление за публично обсъждане на проектобюджета на Община Свиленград за 2020 година

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЛЕНИЕ На  23.01.2020г. от 14.00 часа  в малката зала на Общинска администрация-Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2020 г. при следния дневен ред: Представяне на проекта за общински бюджет за 2020 г. Становища,…

Доклад и протокол на Комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Свиленград с мандат 2020 – 2024 г.

Доклад и протокол на Комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Свиленград с мандат 2020 – 2024 г.

На Богоявление хвърлянето на кръста в река Марица ще се състои от 11.00 ч.

На големия християнски празник Богоявление от 9.00 часа ще бъде отслужена тържествена литургия във всички църкви в общината. След това по стария мост на Марица ще тръгне литийно шествие. Водосветът с хвърлянето на кръста във водите на реката ще се състои от 11.00 часа.

ЗАПОВЕД на кмета на Община Свиленград за спазване на обществения ред във връзка с Коледните и Новогодишни празници

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за обществения ред в Община Свиленград и във връзка с Коледните и Новогодишни празници