Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Свиленград на основание чл.4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, приета от ОбС- Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за рефинансиране на общински дълг, формиран от…

Съобщение за поставяне под напрежение на новоизградената жп линия ВЛ 110 kV „Мезек”

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” обяви, че във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград-Свиленград” новоизградената ВЛ 110 kV „Мезек”(от подстанция „Любимец” до тягова подстанция „Свиленград”) и ВЛ ще бъде поставена под напрежение от 25.11.2016 г.

Съобщение до фирми и граждани, собственици на нежилищни имоти

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация-Свиленград уведомява предприятията и гражданите, които са собственици на нежилищни имоти и желаят таксата за битови отпадъци през 2017 г. да бъде определена според количеството отпадъци, следва да подадат „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ” по Приложение №3 и №7 от Наредбата за определянето и…

Обявление за обществено обсъждане

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на основание чл. 13 от Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности. ПРЕДМЕТ: Предмет на общественото обсъждане е проект на План за опазване и управление на средновековния мост на Мустафа…

Проект на Наредба за условията и реда по поемане, обслужване и управление на общински дълг е публикуван за предложения и становища

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен Проект на Наредба за условията и реда по поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград, който е публикуван на 21.11.2016г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет”, „Проекти на нормативни документи”. Съгласно чл.26, ал.2 от…

Класиране на кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Исторически музей - Свиленград

СПИСЪК По чл. 95 от Кодекса на труда На основание чл. 95 от Кодекса на труда и Решение на Комисия, назначена със Заповед № 3499/16.11.2016 г. на Кмета на Община Свиленград от Протокол от 18.11.2016 год. за класиране на кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Исторически музей гр. Свиленград, се изготви…

Обявление за конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на ДГ "Слънце"

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона предучилищното и училищното…

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор на Исторически музей - гр. Свиленград

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ДИРЕКТОР на Исторически музей гр.Свиленград Комисия, назначена със Заповед №2970/20.09.2016 г. на Кмета на Община Свиленград, реши: Допуска до конкурс следните кандидати: 1. ЕЛЕНА МИТЕВА ДИМОВА-МАВРЕВА Няма недопуснати до конкурс кандидати. Конкурсът ще се проведе от 12.00 часа на 18.11.2016 г. в…

Публикуван е за становища Проект на Наредба №11 за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 13.10.2016г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет”, „Проекти на нормативни документи”, следният проект: Проект на Наредба №11 за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения. Съгласно чл.26, ал.2 от…

Започна прилагането на административна мярка принудително преместване с репатриращ автомобил на неправилно паркирани пътни превозни средства

Уведомяват се жителите и гостите на Свиленград, че от днес, 6 октомври, започна прилагането на административна мярка принудително преместване с репатриращ автомобил на неправилно паркирани пътни превозни средства(ППС). Определен е специализиран паркинг за съхранение на принудително преместените ППС - бившата складова база на Кореком в кв."Изгрев", ул.”Академик Желязков” №5, гр.Свиленград.…

https://www.livechatalternative.com/