Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Публично обсъждане за отпускане на кредит за финансиране на проекти

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание Закона за общинския дълг /чл.15/ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ За отпускане на кредит от Фонд ФЛАГ на стойност до 2 600 000 лв. Публичното обсъждане ще се проведе на 31.01.2012г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград.…

Предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали

Общинска администрация - Свиленград на основание чл.41 ал.1 от Закона за подземните богатства ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че е предоставена концесия за добив на подземни богатства-скалнооблицовъчни материали-кавернозни варовици, от находище „Свети Георги”, участък „Изток” и участък „Запад”,разположено в землището на с.Сладун, общ.Свиленград, обл.Хасково. РЕШЕНИЕ № 966 ОТ 30…

До края на януари се подават декларации за облагане с туристически данък

До 31 януари 2012 г. лицата, които предлагат средства за подслон, трябва да подадат в Дирекция „Местни данъци и такси” на ОбА – Свиленград, декларация по чл.61 р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък. За неподалите в определения от закона срок се налага глоба до 200 лева за…

Съобщение за обучение и работа на озеленители

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с кандидатстване на Общинско предприятие ”Благоустрояване и озеленяване”- Свиленград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенция по заетостта BG051PO001-1.1.03 ”Развитие”, в Дирекция бюро по труда- гр.Свиленград, за участие в програмата ще се приемат заявления на безработни лица, които ще бъдат…

Съобщение за публично обсъждане на стратегия за управление на общинската собственост 2011-2015 г.

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.3 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество на ОбС-Свиленград О Б Я В Я В А На…

Съобщение за освобождаване от такса сметосъбиране

Дирекция “Местни данъци и такси“ към ОбА напомня на всички граждани и фирми, че съгласно чл.17, ал.5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 30 ноември 2011 г. е последният срок за подаване на молби за освобождаване от такса сметосъбиране на имоти, които няма…

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

Общинска администрация - Свиленград на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че в землището на гр.Свиленград има постъпило инвестиционно предложение:”Външно електрозахранване на трафопост 1х 400кVA-кабел 20кV в ПИ №083262, землището на с.Момково, общ.Свиленград, обл.Хасково. Писмени становища и…

Съобщение за стартиране на проекта „Живот на пътя Виса Свиленград”

Община Свиленград и екипът на проект „Живот на пътя Виса Свиленград” имат удоволствието да поканят всички заинтересовани институции, НПО, граждани и медии на пресконференция за стартиране на проекта, която ще се проведе на 23.11.2011 г. /сряда/, от 11.00 часа в ресторант „Елит”. Присъстващите ще бъдат запознати с дейностите по един…

Дневен ред на Трето редовно заседание на ОбС - Свиленград

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА /ПОДОбСНКВОбА/, СВИКВАМ Общински съвет- Свиленград на Трето редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2011. год./четвъртък/ от 10,00…

Съобщение по Наредба №3, чл.39, ал.2

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЛЕНГРАД На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че…