Съобщения

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКДС/ За длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В административно звено: Дирекция „Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване”, Отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване” Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен архитект

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКДС/ За длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ В административно звено: ОТДЕЛ„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед№841 от…

До 5 май 2016 г. е срокът за подаване на проекти за младежки дейности, финансирани от общината

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на проектни предложения Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията…

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Главна дирекция “Гранична полиция” се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона: При евентуално забелязване на отделни лица или компактни групи, за които имате подозрение, че отговарят на профила на незаконно преминали или опитващи се да преминат държавната граница на Република България: • Незабавно…

Обнародвано е обявление за ПУП – ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ на местностите „Речни лозя” и „Пъстрогорски” в землището на Свиленград

Община Свиленград съобщава на заинтересованите собственици на имоти, че на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ в Държавен вестник - бр.27 от 05.04.2016 г. е обнародвано обявление за изработен ПУП – ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ на местност „Речни лозя” и местност „Пъстрогорски” в землището на гр.…

На 26 март честваме Деня на Тракия

Денят на Тракия – 26 март, ще бъде честван с тържествена церемония от 11 часа пред паметника на героите от Одринската битка в Градския парк на Свиленград.

Приети са кадастралните карти и регистри на землищата на Свиленград и с. Кап. Андреево

Община Свиленград съобщава, че в Държавен вестник, бр. 21 от 18.03.2016 г. Службата по геодезия, картография и кадастър – Хасково е обнародвала съобщение, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево /без територията на ж.п. линията Пловдив – Свиленград/. Кадастралната карта…

Публично обсъждане на отчета на бюджет 2015

На 21.03.2016 г. от 14.00 часа в Малката зала на Община Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет - Свиленград и Кмета на Община Свиленград организират публично обсъждане на отчета на общинския бюджет за 2015 г. при следния дневен ред: • Представяне на…

Съобщение за публикуван проект на Наредба за насърчаване на инвестициите

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 02.03.2016г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свиленград и издаване на сертификати клас В. Съгласно чл.26, ал.2…

Съобщение до жилищно спестовните вложители в Община Свиленград

Съобщение от Местна комисия по чл. 8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ до всички жилищно спестовни вложители, които са включени в окончателния списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ към 31.12.2009 г. и не са ползвали своите компенсации, напомняме, че във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ. Бр.100/2008г.; изм. бр.44/2009г. и…

https://www.livechatalternative.com/