Съобщения

Съобщение за публикуван проект на Наредба за насърчаване на инвестициите

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 02.03.2016г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свиленград и издаване на сертификати клас В. Съгласно чл.26, ал.2…

Съобщение до жилищно спестовните вложители в Община Свиленград

Съобщение от Местна комисия по чл. 8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ до всички жилищно спестовни вложители, които са включени в окончателния списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ към 31.12.2009 г. и не са ползвали своите компенсации, напомняме, че във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ. Бр.100/2008г.; изм. бр.44/2009г. и…

Общоградско поклонение в чест на Апостола

На 19.02.2016 г. /петък/ от 12:00 ч. НЧ ”Просвета 1870” и Общинска администрация-Свиленград организират общоградско поклонение в чест на Апостола на свободата Васил Левски по повод 143 години от обесването му. Церемонията ще се състои пред паметника на Левски. С поетичен рецитал в програмата ще участват ученици от ОУ ”Иван…

Изготвен е проектосписъкът за настаняване в общинско жилище

Община Свиленград съобщава, че на основание чл.14 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд е изготвен проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2015г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград. Проектосписъкът ще бъде изложен на информационното табло…

Обява за наемане на медицински сестри и медицински фелдшери по проект на общината

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп…

Съобщение във връзка с програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради

Във връзка с подаване на Заявление за интерес и финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 за саниране на многофамилни жилищни сгради, уведомяваме жителите на града, че е достигнат лимитът на разполагаемия финансов ресурс за…

Богоявление - ритуалът ще се състои от 11.00 ч. на десния бряг на река Марица

Богоявленският водосвет и хвърлянето на кръста във водите на Марица ще се състои на 06.01.2016 г. от 11.00 часа, на десния бряг на реката до стария мост. Преди това, от 9.30 часа ще бъде отслужена тържествена литургия в църквите „Света Троица” и „Живоприемний източник”, кв.Гебран.

Обявление за публично обсъждане на проекти на Стратегия за управление на ОС 2015-2019 г. и Програма за управление и разпореждане с ОС за 2016 г.

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015г. – 2019г.И ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016г. на основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от…

Обявление за обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Фонд ФЛАГ за разплащания по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „МБАЛ Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона на общинския дълг, приета от ОбС- Свиленград, за поемане на общински дълг от Фонд за органите…

https://www.livechatalternative.com/