Съобщения

Съобщение за открита процедура за безсрочно и възмездно право на строеж за изграждане на 7 броя социални жилища

Общинска администрация – Свиленград уведомява всички картотекирани лица с установени жилищни нужди по реда на чл.45а от Закона за общинската собственост, че на основание Решение №1205 от 29.03.2023г. на Общински съвет – Свиленград е открита процедура за безсрочно и възмездно право на строеж за изграждане на 7 броя социални жилища…

Обява за набиране на предложения за местни инициативи

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2023 Предложенията…

Покана за участие в информационно-разяснителна кампания по проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“

  ПОКАНА за участие в информационно-разяснителна кампания в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0076  „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Тема: Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към…

Обява за избор на представител на младите хора в Съвета на децата

Организиране и провеждане процедура за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. От 2003 г. Съвета на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на…

Обявен е прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2023 година

КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 662/12.05.2022 год. на Кмета на Община Свиленград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет с Решение №99/30.03.2016 год. на Общински съвет Свиленград, изменен и…

Удължава се приемът на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05SFPR002-2.002-0091-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 удължава приема на заявления за участие за включване във временна заетост (за срок от 1 година и 10 месеца) на 2 лица за следната длъжност: Социален…

Обява на Военно окръжие II степен – Хасково

О Б Я В А Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 /двеста и петдесет/ длъжности, определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани С П И С Ъ К Наименование на вакантната…

Община Свиленград стартира прием на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05SFPR002-2.002-0091-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Свиленград”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, стартира прием на заявления за участие за включване във временна заетост (за срок от 1 година и 10 месеца) на 2 лица за следната…

Удължава се срокът за прием на документи за подбор на потребители за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Грижа в дома в община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 BG05SFPR002-2.001--0100-C01 „Грижа в дома в община Свиленград“ Община Свиленград удължава срока за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Грижа в дома в община Свиленград"…

https://www.livechatalternative.com/