Съобщения

Забрана за ползване на вода от местни водоизточници

Областният кризисен щаб предупреждава населението, че се забранява използването на вода за питейни и други битови нужди от местни водоизточници – кладенци, хидрофори, чешми за изворна вода по селата, които в следствие на замърсяване от навлезли води в момента са негодни за употреба. Селата без водоподаване се снабдяват с питейна…

Заявления за определяне на такса за битови отпадъци на нежилщни имоти се подават до 01.12.2014

Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация- Свиленград уведомява юридическите и физически лица, които са собственици на нежилищни имоти и желаят таксата за битови отпадъци през 2015 г. да бъде определена според количеството отпадъци, че следва да подадат „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ” по Приложение №3 и №7 от Наредбата…

Технически прегледи на земеделска и горска техника

Уведомяват се собствениците на земеделска и горска техника, че на 04.12.2014 г., от 09.00 часа, в двора на Холдинг „Сакарци” ще се извършат технически прегледи от органите на Контролно-техническата инспекция за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника.

Начална пресконференция по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Начална пресконференция за стартирането на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”, Договор №М-13-22-96/03.10.2014г., ще се проведе на 01.12.2014 г., от 14.00 часа, в Малката зала на ОбА-Свиленград. Община Свиленград спечели финансиране за проекта по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез…

Начална пресконференция по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Начална пресконференция за стартирането на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград” ще се проведе на 01.12.2014 г., от 14.00 часа, в Малката зала на ОбА-Свиленград. Община Свиленград спечели финансиране за проекта от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2015 г.

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свиленград за 2015 г. ще се проведе на 28.11.2014 г., петък, от 14.00 часа, в Малката зала на Общинска администрация-Свиленград, на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси. Дневен ред на обсъждането: • Представяне на проекта за общински бюджет за 2015…

Гласуване за Визия за развитие на Свиленград до 2020 г.

СВИЛЕНГРАД – ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДИТЕ ХОРА, С РАЗВИТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ, ГРАД СЪС ЗНАЧИМО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ОТВОРЕНА ВРАТА НА ЕВРОПА КЪМ АЗИЯ И БЕЛОМОРИЕТО – това е Визията за развитие на град Свиленград до 2020 г., формулирана след проведено Обществено обсъждане в рамките на проект „Интегриран план…

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Главен експерт "Проекти, Програми, Инвестиции"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКДС/ За длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ИНВЕСТИЦИИ” В административно звено: Отдел “Местно икономическо развитие, проекти и програми” Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед№4422 от…

Изтича срокът за подаване на документи за участие в конкурс за главни експерти в отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” в Общинска администрация – Свиленград

О Б Я В А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №3983/22.10.2014г. на Кмета на Община Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС : 1. Конкурсът се обявява за 3 /три /щатни бройки от длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ,…

https://www.livechatalternative.com/