Съобщения

Забрана за ползване на водопроводната вода за пиене

Общинска администрация – Свиленград и Регионална здравна инспекция – Свиленград съобщават на жителите на общината, че за избягване на риска от здравословни проблеми се забранява ползването на водата от централната водопроводна мрежа за пиене и пряка консумация в храни и напитки. Гражданите да използват бутилирана минерална или трапезна вода. Препоръчва…

Въвежда се график за водоснабдяването в Община Свиленград за днес - 7 февруари

В селата: Момково, Младиново, Костур, Левка, Димитровче, Райкова могила, Мустрак, Чернодъб, Щит, Пашово, Михалич, Сладун, Капитан Андреево и Генералово се спира водата по 1 час сутрин от 8.00 до 9.00 ч. и следобед от 15.00 до 16.00 ч. В Свиленград се спира водата от 10.00 ч. до 14.00 ч. в…

Съобщение за обявено бедствено положение в Община Свиленград

Общинска администрация – Свиленград съобщава на жителите на Свиленград и селата, че със заповед на кмета е обявено бедствено положение в общината. В резултат на тежката метеорологична обстановка, обилните валежи и преливащи язовири по течението на река Марица, нивото на реката се е повишило с над 3 метра. В сутрешните…

Проектосписък за настаняване в общинско жилище

Община Свиленград съобщава, че на основание чл.14 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, е изготвен Проектосписък за настаняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2011 г. поредност по групи и подгрупи в Община Свиленград. Проектосписъкът ще бъде изложен на информационното…

Конкурс за директор на дирекция "Хуманитарни дeйности"

О Б Я В А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №110/21.01.2012г. на Кмета на Община Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС : 1.Конкурсът се обявява за длъжност – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” при Общинска администрация –…

Публично обсъждане на отчета за 2011 г. и проектобюджета за 2012 г.

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание Закона за общинските бюджети /чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4/ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЗА 2011 г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2012 г. И ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА…

Публично обсъждане за отпускане на кредит за финансиране на проекти

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание Закона за общинския дълг /чл.15/ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ За отпускане на кредит от Фонд ФЛАГ на стойност до 2 600 000 лв. Публичното обсъждане ще се проведе на 31.01.2012г. от 14:00 часа в Малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград.…

Предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали

Общинска администрация - Свиленград на основание чл.41 ал.1 от Закона за подземните богатства ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че е предоставена концесия за добив на подземни богатства-скалнооблицовъчни материали-кавернозни варовици, от находище „Свети Георги”, участък „Изток” и участък „Запад”,разположено в землището на с.Сладун, общ.Свиленград, обл.Хасково. РЕШЕНИЕ № 966 ОТ 30…

До края на януари се подават декларации за облагане с туристически данък

До 31 януари 2012 г. лицата, които предлагат средства за подслон, трябва да подадат в Дирекция „Местни данъци и такси” на ОбА – Свиленград, декларация по чл.61 р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък. За неподалите в определения от закона срок се налага глоба до 200 лева за…

https://www.livechatalternative.com/