Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Съобщение за публикуван проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград-www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград. Проектът е публикуван на 08.08.2019г., придружен с…

Съобщение за оповестяване на съдебно решение

Общински съвет Свиленград оповестява, че с Решение №11208/18.07.2019г., постановено по адм.дело №8221/2017г. по описа на Върховен административен съд на Република България се обезсилва Решение №287/16.05.2017г., постановено по адм.дело №247/2017г по описа на АС – Хасково. Със същото решение на Върховния административен съд на Република България се оставя без разглеждане протестът…

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20, e-mail: [email protected] ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА Във връзка с изтичане мандата на…

От 29.07.2019 г. до 10.08.2019 г. от 05.30 часа до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника

В период от 29.07.2019 г. до 10.08.2019 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица. Подлежащите на третиране терени са в местности и с площ, както следва: 1.…

Конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост” се прекратява поради непостъпване на заявления за участие

Със З А П О В Е Д №1162 от 23.07.2019г. Кметът на Община Свиленград на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА прекратява конкурсната процедура за длъжността Директор на ДГ „Радост”, обявена със Заповед №900/14.06.2019 год., поради непостъпване на заявления за участие.  

Допълнение на разписанието на градските автобусни линии за съботните дни от 27.07.2019 г.

С Решение №1196/26.06.2019г. на ОбС-Свиленград е приета промяна и допълнение на градски автобусни линии от общинската транспортна схема, като е допълнен маршрутът за движение на автобусите по направление Свиленград-ЖП Гара-Свиленград за всяка събота, както следва: 1.Начален час на тръгване в 08:10 часа от спирка „ МБАЛ-Свиленград” – спирка в кв.…

Информационна кампания за регистрирани земеделски производители от Инспекция по труда

Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Хасково организира среща с регистрираните земеделски производители от община Свиленград във връзка с еднодневни трудови договори по чл.114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Тя ще се състои на 02.07.2019г. от 11 ч. в голямата зала…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 Г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20, e-mail: [email protected] ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА Във връзка с изтичане мандата на…

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона предучилищното и училищното…