Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Анкета за жителите на Свиленград и общината за разработване на Генерален план за организацията на движението на град Свиленград

Община Свиленград разработва Генерален план за организацията на движението на град Свиленград.  Целта е подобряване на условията за безопасност на движението и намаляване на ПТП и пътния травматизъм по уличната мрежа. Ще се анализира действащата в момента организация на движението, степента на обслужване на  движението при конкретната пътна обстановка, както…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че с Протоколно определние от 27.05.2020г. постановено по адм. дело №129/2020г. по описа на Административен съд - Хасково оставя без разглеждане протеста на прокурор в ОП - Хасково срещу текстове в Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград и прекратява…

Обява за прием на документи за подбор на потребители за "Почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги " в община Свиленград и подбор и наемане на персонал за предоставяне на услугите по проект "Патронажна грижа в Община Свиленград"

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 BG05M9OP001-2.040--0068-C02 „Патронажна грижа в Община Свиленград Община Свиленград стартира обявяване на прием за набиране на заявления на желаещите да ползват комплексната здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна грижа за…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че с Протоколно определние от 20.05.2020г. постановено по адм. дело №159/2020г. по описа на Административен съд - Хасково оставя без разглеждане протеста на ОП - Хасково срещу текстове от Приложение №2 към Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на…

Съобщение на Териториално поделение НОИ – Хасково за преустановяване на ежемесечните посещения за обслужване на безработни лица

Териториално поделение НОИ – Хасково уведомява жителите на община Свиленград, че се преустановяват ежемесечните посещения на представител на ТП НОИ – Хасково за обслужване на безработни лица. Това се прави  във връзка с  промяната на разпоредбата на чл.54а, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която паричното обезщетение за безработица…

Обявление за прием на документи от кандидати за длъжността "Домашен помощник" по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”

Община Свиленград, в качеството си на конкретен бенефициент по проект „Патронажна грижа в Община Свиленград”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Процедура BG05M9OP001-2.40 ” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2” и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101  „Патронажна грижа за възрастни хора и…

Общината напомня правилата за изхвърляне на отпадъци поради зачестили случаи на нерегламентирани сметища по улиците

  Уважаеми жители на община Свиленград, поради зачестили случаи на образуване на нерегламентирани сметища по улиците,  вследствие на почистване на вашите жилища, мазета, тавани и гаражи, ви уведомяваме, че на основание чл.6, ал.6 от Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови,…