Съобщения

Съобщение за обучение и работа на озеленители

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с кандидатстване на Общинско предприятие ”Благоустрояване и озеленяване”- Свиленград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенция по заетостта BG051PO001-1.1.03 ”Развитие”, в Дирекция бюро по труда- гр.Свиленград, за участие в програмата ще се приемат заявления на безработни лица, които ще бъдат…

Съобщение за публично обсъждане на стратегия за управление на общинската собственост 2011-2015 г.

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал.3 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество на ОбС-Свиленград О Б Я В Я В А На…

Съобщение за освобождаване от такса сметосъбиране

Дирекция “Местни данъци и такси“ към ОбА напомня на всички граждани и фирми, че съгласно чл.17, ал.5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 30 ноември 2011 г. е последният срок за подаване на молби за освобождаване от такса сметосъбиране на имоти, които няма…

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

Общинска администрация - Свиленград на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че в землището на гр.Свиленград има постъпило инвестиционно предложение:”Външно електрозахранване на трафопост 1х 400кVA-кабел 20кV в ПИ №083262, землището на с.Момково, общ.Свиленград, обл.Хасково. Писмени становища и…

Съобщение за стартиране на проекта „Живот на пътя Виса Свиленград”

Община Свиленград и екипът на проект „Живот на пътя Виса Свиленград” имат удоволствието да поканят всички заинтересовани институции, НПО, граждани и медии на пресконференция за стартиране на проекта, която ще се проведе на 23.11.2011 г. /сряда/, от 11.00 часа в ресторант „Елит”. Присъстващите ще бъдат запознати с дейностите по един…

Дневен ред на Трето редовно заседание на ОбС - Свиленград

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА /ПОДОбСНКВОбА/, СВИКВАМ Общински съвет- Свиленград на Трето редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2011. год./четвъртък/ от 10,00…

Съобщение по Наредба №3, чл.39, ал.2

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЛЕНГРАД На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди ОБЯВЯВА На заинтересованите лица и общественост, че…

Дневен ред на Второ извънредно заседание на ОбС - Свиленград

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА /ПОДОбСНКВОбА/, СВИКВАМ Общински съвет - Свиленград на Второ извънредно заседание, което ще се проведе на 14.11.2011. год./понеделник/ от…

Дневен ред на 56-то редовно заседание на ОбС-Свиленград

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА СВИКВАМ Общински съвет- Свиленград на Петдесет и шесто редовно заседание, което ще се проведе на 17.10.2011 год./понеделник/ от 10,00 часа в заседателна зала на първи етаж на ОбА- Свиленград при следния, ДНЕВЕН РЕД: 1.Приемане на решение след изслушване…

СЪОБЩЕНИЕ за избирателите с увреждания

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СВИЛЕНГРАД Съобщава, че избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението ще могат да упражнят правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. в секция №2 в квартален клуб “Марица” на улица…

https://www.livechatalternative.com/