Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация-Свиленград уведомява гражданите на град Свиленград, че избирателните списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и избори за общински съветници и кметове в Република България на 23 октомври 2011г. са обявени, както следва: Между сградата на общинска администрация и нотариуса- секция с №1 Общински пазар-магазина срещу Универсален…

Дневен ред на заседание на Общински съвет – Свиленград

Петдесет и трето извънредно заседание на Общински съвет – Свиленград ще се проведе на 07.09.2011 год./сряда/ от 10,00 часа в голямата заседателна зала на първи етаж на ОбА - Свиленград при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на решение по ДЗ №243/30.08.2011 г. от инж. Георги Манолов- Кмет на община Свиленград,…

Честване на Съединението на България

В чест на Съединението на България на 6 септември от 18.00 ч. ще се проведе тържествена церемония с поднасяне на цветя и венци на паметника на героите от войните на площад „Свилена”.

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет“Доставка на нови детски съоръжения и…

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реставрация, консервация, експониране и адаптация…

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Допълнително възникали СМР към обект…

Обявление за отчуждаване

На основание чл.25,ал.4 от Закона за общинската собственост У В Е Д О М Я В А М: Собственика/ците на ПИ № 2530 в кв.143А по плана на Свиленград, одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. на Кмета на Община Свиленград , целият с площ от 929 кв.м. , граници :улица, ПИ №2529…

Дневен ред на 52-то редовно заседание на ОбС

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1 от ПОДОбСНКВОбА СВИКВАМ Общински съвет- Свиленград на Петдесет и второто редовно заседание, което ще се проведе на 28.07.2011 год./четвъртък/ от 10,00 часа в заседателна зала на втори етаж /малката/ на ОбА- Свиленград при следния, ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на Стратегия…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

обявява, че Традиционният есенен панаир ще се проведе от 19.09.2011г. до 25.09.2011г. Всички заинтересовани лица и търговци да подават заявления по образец в деловодството на Община Свиленград от 15.07.2011г. до 31.08.2011г. За сведение на същите в сградата на Общинската администрация ще се постави схема с разположение на терените за търговска…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ПРИ СТРОЕЖА НА АМ "МАРИЦА"

О Б Я В Л Е Н И Е За започнала по предложение на МРРБ процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост , находящи се в землището на гр.Свиленград, за изграждане на национален обект ,а именно: „АМ-Марица „ Оризово- Капитен Андреево участък „Любимец –…

https://www.livechatalternative.com/