Съобщения

Обществено обсъждане на Програма за опазване на околната среда на община Свиленград 2023-2027 г.

      Община Свиленград  уведомява гражданите и заинтересованите страни, че на 14.08.2023г., на интернет страницата на общинската администрация в раздел „Общински съвет“, подраздел "Стратегии, планове и програми" е публикуван проект  на „Програма за опазване на околната среда на община Свиленград 2023-2027 г. "          В срок до…

От 15 август до 10 ноември 2023 г. се ограничава движението на МПС в с. Студена поради пътен ремонт

Поради реконструкция на мост и реконструкция на път в село Студена, община Свиленград, в участък от о.т. 74 до о.т. 24 се въвежда ограничаване на движението на МПС в периода 15 август – 10 ноември 2023 г.

Предупреждение за екстремален риск от пожари в периода от 14.08.2023 г. до 20.08.2023 г.

Във връзка с прогноза за екстремален риск от пожари от 14.08.2023 г. до 20.08.2023 г.(включително) за територията на цялата област Хасково от РД "ПБЗН" предупреждават земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи и железопътните…

Обществено обсъждане на План за устойчива градска мобилност (ПУМГ) ще се състои на 15.08.2023 г.

Община Свиленград организира обществено обсъждане на План за устойчива градска мобилност (ПУМГ) за периода 2023-2035 г., което ще се състои на 15.08.2023 г. от 11.00 ч. в Голямата зала в сградата на Общинска администрация - Свиленград, ет. 1. Планът за устойчива градска мобилност на гр. Свиленград е стратегически документ, разработен за…

В периода 11 август - 9 септември се ограничава движението на МПС по ул. "В. Левски" поради подмяна на водопровод

Във връзка с подмяна на водопроводна мрежа на част от улица "Васил Левски" в град Свиленград се въвежда временна организация с ограничаване на движението на МПС в периода от 11.08.2023 г. до 09.09.2023 г. Изпълнението на строително-монтажните дейности е в два участъка: - по ул. „Васил Левски” от кръстовището с…

Обява за конкурс за длъжност Старши експерт към Дирекция "ОСЕ" в ОбА - Свиленград

О Б Я В А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКПМДСл, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №1190/08.08.2023г. на Кмета на Община Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. Конкурсът се обявява за длъжност – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ“…

Препоръки за действия при прогнозен екстремален риск за пожари на 3, 4 и 5 август

Във връзка с прогноза за екстремален риск за пожари на 03,04 и 05 Август (четвъртък, петък и събота) на територията на Хасковска област се предупреждават земеделски стопани, пастири, пчелари, полски работници, посетителите и работещите в горските територии и пътуващите по републиканска и общинска пътна мрежа: да не извършват дейности по…

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2023 г.

  На 28.08.2023 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация – Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се проведе публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 г. при следния дневен ред: Представяне на проекта за общински бюджет за 2023 г.;…

Обявена е открита процедура за отдаване на концесия на язовир в землището на село Студена

Община Свиленград съобщава на заинтересовани лица, че е обявила открита процедура за отдаване на концесия с предмет: „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 70055.33.317 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Студена, Община Свиленград, местност „Баева кория”, както и за извършване на…

Проект за Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Свиленград, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”, приет от Общински съвет - Свиленград.

Съобщение за публикуван Проект за Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Свиленград, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”, приет от Общински съвет - Свиленград. Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 01.08.2023 г. на интернет…

https://www.livechatalternative.com/