Сайтът е в процес на обновяване!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

               ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, на основание  чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мостово финансиране за реализация на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград,кв."Простор"

Стойност на дълга : До 980 000 лв.
Вид на дълга :          Дългосрочен
Срок на дълга :        До 24 месеца

 Начин на обезпечение на кредита:

 - учредяване на залог върху вземанията на Община Свиленград по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP001-2.003-0007-C01 за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв."Простор",  сключен между Община Свиленград и МРРБ на 28.09.2020г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличности по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

- учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1, от буква ”а” до буква „ж”,и чл.52, ал.1, т.1,б. "а и б”от Закона за публичните финанси.

 Общественото обсъждане ще се проведе на 16.10.2020 г. от 10,30 ч. в малката зала на Общинска администрация-Свиленград. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в ОбА – Свиленград, стая 316 –Светлана Петева.