Сайтът е в процес на обновяване!

Препис - извлечение на резултат постигнат от кандидатите за длъжността Старши експерт "Управление на общинска собственост"

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 

Комисията като взе предвид горепосоченият резултат постигнат от кандидатите и във връзка с решението си за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста най-малко 20 точки, единодушно

 

Р Е Ш И

 

  1. Допуска до интервю:

 

ГАЛИНА ДИМИТРОВА с резултат от  теста: 28 точки и оценка 4.80,

 

което ще се проведе на 30.06.2021г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград.

 

 

 

Решението да се обяви на таблото за съобщения до входната врата на Общинска администрация – Свиленград и кандидатите да се уведомят лично и чрез електронна поща.

 

 

 

Председател:......................./подпис/

/Надя Пеева/