Сайтът е в процес на обновяване!

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 11.08.2021 г. от 10:00 ч. в кв. " Изгрев", блок №2, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев”.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

    На 11.08.2021 г. от 10:00 ч. в кв. " Изгрев", блок №2, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев”. Община Свиленград е  бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

  Основната цел на проекта е насочена към повишаване на енергийната ефективност на три многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград: кв. "Изгрев" бл. 1, кв."Изгрев" бл. 2, кв."Изгрев" бл. 6.

    Заложените специфични цели на проекта са:

 

-  въвеждане на енергоефективни мерки в петте жилищни сгради;

-  изпълнение на всички съпътстващи дейности;

-  осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

        

  Резултатите от планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено до намаляване на емисиите на парникови газове.  Ще се модернизират жилищните сгради, ще се осигури рентабилна експлоатация и ще се постигне клас на енергопотребление "В".

 

 Обща стойност на договора за БФП: 1 499 979,42 лв., от които финансиране от ЕС в размер на 1 274 982,51 лв. и национално финансиране - 224 996,91 лв.

 

    Продължителност на проекта: 28.09.2020г. – 28.03.2023г.