Прессъобщение за междинна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“

 

На 25.11.2022 г. от 11:00 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ -гр. Свиленград ще се проведе Междинна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“ като бенефициент по Договор BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2” в партньорство с община Свиленград.

На пресконференцията ще бъдат представени напредъка на проекта в хода на изпълнение на дейностите.

Общата продължителност на проекта е 38 месеца.

https://www.livechatalternative.com/