Сайтът е в процес на обновяване!

Прессъобщение за първа копка на проект за превенция и управление на риска от наводнения в община Свиленград

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Първа копка на проект за превенция и управление на риска от наводнения в община Свиленград

На 11.10.2019 г. /петък/ от 11:30 часа до стената на язовир „Келанджика”, в землището на село Димитровче, ще се проведе официална церемония „Първа копка” по проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, АДБФП №BG16M1OP002-4.004-0006-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”. На публичното събитие са поканени да присъстват представители на УО на ОПОС, кметове на села, представители на ОбА, Гранична полиция, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението, Пътно управление, НПО, медии, и всички заинтересовани жители на общината.

---------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------
Проект №BG16M1OP002-4.004-0006 „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. "Келанджика”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.