Прессъобщение за заключителна пресконференция по проект „Хабитат „Сакар“

На 17.11.2023 г. от 14:30 ч. в конферентната зала на хотел „Свилена“ - гр. Свиленград ще се проведе пресконференция за приключване на изпълнението на проект„Хабитат „Сакар“.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Асоциация наука за природата“- като бенефициент по Договор BG16M1OP002-3.028- 0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ "Свиленград Ареал-2” в партньорство с община Свиленград.

На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от изпълнението на дейностите по проекта.

 

https://www.livechatalternative.com/