Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 зa определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 25.05.2023 г. на интернет - страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 зa определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на ОбС-Свиленград.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. Първо от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 /тридесет/ дни, Община Свиленград чрез настоящето публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 /тридесет/ дни от публикуването на настоящото съобщение в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected].

https://www.livechatalternative.com/