Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.

Съобщение за публикуван Проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 6д, ал. 2 от Закон за защита при бедствия е изготвен и публикуван на 07.12.2022 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Общинска програма за намаляване риска от бедствия 2022 – 2025 г.

Съгласно чл. 66, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Свиленград чрез настоящето публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават писмени предложения , възражения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в Център за административно обслужване на първия етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и до Петър Марков-служител по сигурност на информацията, e-mail: [email protected] .

https://www.livechatalternative.com/