Сайтът е в процес на обновяване!

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Свиленград, неговите комисии ивзаимодействието му с Общинската администрация

Общински съвет Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”,  Проект на  Правилник  за   изменение  и допълнение  на Правилник за организацията и дейността  на  Общински съвет-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

         Проектът за изменение и  допълнение е публикуван  на  21.11.2019г., придружен с мотиви за изменение на правилника.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 дни, Община Свиленград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в деловодството на Общински съвет Свиленград,стая 320 на втория етаж в сградата на Общинска администрация Свиленград в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]