Сайтът е в процес на обновяване!

Проект за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград и проект за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местни

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”,  Проект  за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград  и проект за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.       

         Проектът за изменение и  допълнение е публикуван  на  20.11.2019г., придружен с мотиви за изменение на наредбата.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 дни, Община Свиленград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общинска администрация Свиленград в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]