Сайтът е в процес на обновяване!

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за 2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД

 

ОБЯВА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019Г.

 

На  03 .08. 2020 г. от 11.00 часа  в малката зала на Общинска администрация-Свиленград,

на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет - Свиленград  

организира

публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Свиленград  за 2019 г.

при следния дневен ред:

  • Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2019 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от отчета, и  предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите

в стая №320 в ОбА.

 

Публичното обсъждане  ще  се провежда по ред на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград.

  Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Постъпилите становища, както и  изразените мнения по време на публичното обсъждане  ще се  разгледат от Постоянните комисии на Общински съвет- Свиленград  заедно с разглеждането на отчета.