Сайтът е в процес на обновяване!

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД

 

ОБЯВА  ЗА

 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

 

На  28 .05. 2021 г. от 14.00 часа  в голямата зала на Общинска администрация Свиленград,

на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет - Свиленград  

организира

публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Свиленград  за 2020 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от отчета, и  предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите

в стая №320 в ОбА.

 

Публичното обсъждане  ще  се провежда по ред на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

             Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

              Постъпилите становища, както и  изразените мнения по време на публичното обсъждане  ще се  разгледат от Постоянните комисии на Общински съвет- Свиленград  заедно с разглеждането на отчета.