ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци” по ОП"Околна среда 2014 - 2020 г."

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци”, по ОП"Околна среда 2014 - 2020 г."

1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Мостово финансиране на проект по ОПОС - „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци”, Договор №BG16M1OP002-2.009-0076, по Оперативна програма "Околна среда"2014-2020 г

Стойност на дълга : До 310 704 лв./ триста и десет хиляди седемстотин и четири лева/
Вид на дълга : Дългосрочен
Срок на дълга : До 24 месеца-

Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Свиленград, с изключение на авансовото плащане по Договор №BG16M1OP002-2.009-0076 проект „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци”, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Свиленград, по която постъпват средствата по проект „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци”, Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.009-0076;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Свиленград, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.04.2022 г., от 10.30ч., в ст.320 на Общинска администрация Свиленград.. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в ОбА – Свиленград, стая 310 – инж. Иванка Димитрова.

https://www.livechatalternative.com/