Сайтът е в процес на обновяване!

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за промяна на срока на погасяване на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

 


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
за промяна на срока на погасяване на общински дълг за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград ареал от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД по Решение на ОбС №1294/23.10.2019 г., както следва:

Условия за погасяване: Срок на погасяване - до 48 месеца.

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.10.2021 г. от 11.00 ч. в ст.320 на Общинска администрация - Свиленград. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите в ОбА – Свиленград,

тел.0884574269 – Милена Янева.