Сайтът е в процес на обновяване!

Публично обсъждане за промяна на вида и срока на погасяване на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

На основание чл. 21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
за промяна на срока на погасяване и промяна от краткосрочен в дългосрочен вид на общински дълг за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна Инициативна Група "Свиленград ареал " от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД по Решение на ОбС №1294/23.10.2019 г., както следва:

  • Вид на дълга    -     дългосрочен дълг
  • Условия за погасяване :

             Срок на погасяване   -   до 24 месеца

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 03.08.2020 г., от 10.30ч., в ст.320  на Общинска администрация  Свиленград.. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите в ОбА– Свиленград, стая 316, моб.тел.  0884574269 – Милена Янева.