Сайтът е в процес на обновяване!

Публикуван е проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград

                Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”, Проект за изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и  реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград.

         Проектът е публикуван на 13.12.2019г., придружен с мотиви за приемането му.

         Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, всички заинтересовани лица могат да подават  предложения  и  становища  по  предложения  проект  в  30 – дневен срок, считано от датата  на  публикуване /от 13.12.2019г. до 13.01.2020г. - включително/,  в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се  на  първи  етаж  в  сградата на Община Свиленград  в  рамките на  работното  време, от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]