Сайтът е в процес на обновяване!

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1026 от 04.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция  “Бюджет и финанси” при Общинска администрация – Свиленград.

   На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:
                                                                                              

  1. СТАНИМИРА  ДИМИТРОВА - с общ резултат: 45.00