Сайтът е в процес на обновяване!

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1031 от 05.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекц

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост" в Дирекция "Общинска собственост и екология"

                               На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:

                                 1. МАРИАНА  ХРИСТОВА - с общ резултат: 43.65