Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение на Териториално поделение НОИ – Хасково за преустановяване на ежемесечните посещения за обслужване на безработни лица

Териториално поделение НОИ – Хасково уведомява жителите на община Свиленград, че се преустановяват ежемесечните посещения на представител на ТП НОИ – Хасково за обслужване на безработни лица.

Това се прави  във връзка с  промяната на разпоредбата на чл.54а, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в НОИ, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда”.