Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение относно изготвяне на списък за индивидуално ползване на имоти с начин на трайно ползване - пасища

Община Свиленград съобщава на всички лица с регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Свиленград,  че предстои да се определят земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020 - 2021 г. от Общински съвет – Свиленград.

          Проект на списък по Приложение №1 представлява списък на имоти за общо ползване  за всяко  землище и съдържа пълно описание на имотите.

         Същият е публикуван на сайта на Община Свиленград – www.svilengrad.bg, в Раздел „Дейности”, “Общинска собственост”.

        Лицата, проявяващи интерес за наемане на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади в случай, че проявят интерес към имоти от списъка за общо ползване по Приложение №1, следва да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ до Кмета на Община Свиленград в срок до 10.02.2020г., с оглед включването им за индивидуално ползване.

         За справки и информация : 0379/74 312  на ОбА - Свиленград