Съобщение за административно производство срещу неизвестен нарушител

 

 

GerbSvilengradSv%20-%20jpg

                              ОБЩИНА  СВИЛЕНГРАД

          бул.”България” №32, тел. 0379 74 302, факс: 0379 74 371, e-mail: obshtina@svilengrad.bg www.svilengrad.bg

 

                                                        СЪОБЩЕНИЕ 

                                     Изх.№.2533/22.04.2024 г.

 

                                                  ДО НЕИЗВЕСТЕН НАРУШИТЕЛ

 

            Уведомяваме Ви, че за строеж:“Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположени по металните стълбове за осветление,находящ се по ул.”Скрижовски” на ъгъла на ул.“Скрижовски“ и бул.“България“, бул.” България”, пред № 46, бул.” България” пред „МБАЛ“, пред № 173- 2 бр.стълбове, пред № 175, пред  № 177, 179 а, 181а, 185, бул.” България” срещу № 172, 178, 182 и 194,  ул.” Сан Стефано ” пред № 37 - 1бр., пред магазин „Орфей“- 1 бр. пред „Памуков-2005“ЕООД, пред „Сарандиев“ЕООД, кръстовището на  ул.” Сан Стефано” със „Ген.Скобелев“ 4 бр. метални стълбове, ул.” Лозица” на кръстовището с ул.“Ален мак“- 1 бр. метален стълб, ул.”Лозица“, от страна на четните номера срещу № 8, пред № 3, пред № 5, пред № 9, ул.”Драган Цанков” пред № 8а - 2 бр. метални стълбове, срещу № 8, 10, 12 и пред № 16,   ул.”Васил Левски”  срещу № 90, срещу № 88, срещу № 86, срещу № 84 -  2 бр.,  срещу № 80, пред № 78 и на ъгъла на ул.“В.Левски“ с ул.“Ген.Скобелев“, ул.”Ген.Скобелев”, на кръстовището с ул.“Хр.Шишманов“ и ул.“Цар Симеон Велики/кръговото/ - 4 бр.метални стълбове, пред № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, срещу № 29- 2бр.метални стълбове, пред № 40, пред № 42, пред  № 46, пред № 50, пред № 52, 54, 62, пред № 66-2 бр., пред № 66, срещу № 61 – 2 бр. срещу № 63 – 2 бр., ул.”Младост” срещу бл.6, пред № 37, пред № 35, срещу № 31, пред № 27, 23, 21, 15, 11, 7, 3, 1,  ул.” Язовирска” пред № 18/ на кръстовището с ул.“Тракия“ / и пред № 34, ул.”Иван Мангъфов” в участъка пред № 1, 3, 7,11,  № 38 на ул.”Христо Шишманов”, ул.”Цар Симеон Велики” пред № 34, 36, 38, 42, ул.”Цар Симеон Велики” пред № 11- 3 бр., пред № 15-2 бр. и пред № 25 – 2 бр. от страна на не четните номера по металните стълбове за осветление, пред № 15 на ул.”Г.С.Раковски” , пред № 30 на ул.”Ал.Стамболийски”, пред № 151 на бул.” България” /бившето кино/, ул.” Иларион Макариополски” пред № 1, пред № 3, пред № 7, пред № 15, пред № 17, пред № 27 и пред № 31, ул.” Текстил ” от дясната страна на улицата – 4 бр. метални стълбове, ул.“Камчия“ – 1 бр. метелен стълб - пред хотел“Париш“

е съставен Констативен акт № 1/17.04.2024 г., който е основание за започване на административно производство по  реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа.

 Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210.

 Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от  22.04.2024 г. пред Кмета на Община Свиленград.

   Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 22.04.2024 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.

 

           

СЪСТАВИЛИ:

 

                                                                 1. ........................../Ог. Узунова/

                                                                      2................................./арх.А. Киризиев/

                                                                      3................................./Т. Колешев/

                                                                                                                                        

                                                                   

https://www.livechatalternative.com/