Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг" ЕАД за реализация на проект

 

 Община Свиленград обявява дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг"ЕАД за реализация на проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв."Изгрев".

На основание чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг,  Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград и Решение №395/22.01.2021 г.на Общински съвет Свиленград, публичното обсъждане за поемане на общински дълг се провежда дистанционно при следния дневен ред:

  • Публикуване на резюме  за проекта на сайта на общината www.svilengrad.bg - 11.02.2021 г.
  • Предоставяне на становища, мнения и предложения от страна на местната общност,чрез електронно попълване на сайта на Общината или на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на граждани на анкета за дистанционно провеждане на публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез осигуряване на мостово финансиране от фонд "Флаг"ЕАД за реализация на проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв."Изгрев" - до 22.02.2021 г.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта, и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

 

Параметри на дълга:        

Стойност на дълга: До 930 051 лв.
Вид на дълга:          Дългосрочен
Срок на дълга:        До 24 месеца

 Начин на обезпечение на кредита:

  • учредяване на залог върху вземанията на Община Свиленград по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP001-2.003-0006-C01 от 28.09.2020г. "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград, кв."Изгрев", сключен между Община Свиленград и МРРБ, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличности по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
  • учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45,ал.1,т.1,от буква”а” до буква „ж”,и чл.52,ал.1,т.1,б. "а и б”от Закона за публичните финанси.

За повече информация: тел.0379/74331