Съобщение за набиране на проектни предложения за финансиране на младежки дейности

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград.

Проектите се подават в Консултативния съвет по въпросите на младежта в Община Свиленград в Дирекция „Хуманитарни дейности” по утвърдените формуляри и съпътстващи документи, запечатани в плик, на адрес: гр.Свиленград, 6500, бул. България № 32, ет. 2, стая 318, по куриер или по пощата на същия адрес. Проектите могат да бъдат подадени на място и в Центъра за информационно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация Свиленград.

Проектни предложения ще се приемат до 17.00 часа на 30.05.2022 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите в приложените файлове или чрез електронна поща [email protected]

Файлове:

Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности.doc Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности.doc

Покана.doc Покана.doc

Указания за изготвяне на проекти.doc Указания за изготвяне на проекти.doc

Указания за отчитане на проекти.doc Указания за отчитане на проекти.doc

Формуляр за кандидатстване.doc Формуляр за кандидатстване.doc

Придружаващо_писмо.doc Придружаващо_писмо.doc

Приложение 1_Бюджет.xls Приложение 1_Бюджет.xls

Приложение 2_Декларация.doc Приложение 2_Декларация.doc

Приложение 3_Декларация.doc Приложение 3_Декларация.doc

Приложение 4_Декларация.doc Приложение 4_Декларация.doc

Приложение 5_Автобиография.doc Приложение 5_Автобиография.doc

Приложение 6_Окончателен отчет.doc Приложение 6_Окончателен отчет.doc

https://www.livechatalternative.com/