Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

         Общински съвет Свиленград оповестява, че съгласно Решение №15579/15.11.2019г., постановено по адм.дело №1759/2018г. по описа на Върховен административен съд на Република България се :
ОБЕЗСИЛВА Решение №904/21.12.2017 г., постановено по адм. д. № 113/2017 г. по описа на Административен съд – Хасково В ЧАСТТА, с която по жалба на П. З., от [населено място] e отменена т. 1.7 от Приложение № 2.3 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, издадена от Общински съвет – Свиленград, както и в частта му, с която Общински съвет- Свиленград е осъден да заплати на П. З. от [населено място], ЕГН [ЕГН] сумата от 1730лв разноски по делото и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в обезсилената част.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 904/21.12.2017 г., постановено по адм. д. № 113/2017 г. по описа на Административен съд–Хасково в останалата му част.
Решението е окончателно.
          Съгласно  оставената в сила част на Решение №904/21.12.2017г., постановено по адм.дело №113/2017г по описа на Административен съд Хасково се отменя  т.1.7 от Приложение №2.3 от Наредба 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, издадена от Общински съвет – Свиленград,  като ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата и протеста в останалата им част и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.