Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Общински съвет Свиленград оповестява, че съгласно Решение 825/2019г., постановено по адм.дело №849/2019г. по описа на Административен съд Хасково се:

ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, чл.22, ал.2, чл.27, ал.1 в частта относно „…събиране“, чл.29, ал.1 в частта относно„…събиране…, транспортиране“, чл.30, ал.1 в частта  относно „…събиране…, транспортиране“  и чл.31, ал.1 в частта   относно „…събиране…, транспортиране“ от Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград.