Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ

Общински съвет - Свиленград оповестява, че с Решение №973 от 17.12.2019г. постановено по адм. дело №466/2019г. по описа на Административен съд – Хасково е отменено Решение №319 от 28.09.2016г. на Общински съвет – Свиленград с което е одобрен план за изменение на ПУП – ПРЗ на кв.108 за отваряне на улица между о.т.341 и о.т. 955 по плана на гр. Свиленград, одобрен със Заповед №602 от 22.11.1993г. през УПИ VII – 2871, 2872, УПИ X – 1766, 2882, УПИ VII – 1767 и УПИ I – 1765, в частта на УПИ VII – 1767, кв.108 по плана на гр. Свиленград.