Съобщение за открита процедура за безсрочно и възмездно право на строеж за изграждане на 7 броя социални жилища

Общинска администрация – Свиленград уведомява всички картотекирани лица с установени жилищни нужди по реда на чл.45а от Закона за общинската собственост, че на основание Решение №1205 от 29.03.2023г. на Общински съвет – Свиленград е открита процедура за безсрочно и възмездно право на строеж за изграждане на 7 броя социални жилища в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65677.701.2991 по КК и КР на гр.Свиленград на ул.”Граничар”, за който е отреден УПИ VI в кв. 155а по плана на гр.Свиленград.

В процедурата могат да участват всички заинтересовани лица, като е необходимо да подадат Заявление за участие по образец, на гише „Център за информационно и административно обслужване на граждани” в срок от 30 дни от датата на публикуване на настоящата обява.

Всички подадени заявления ще бъдат разглеждани от комисия, определена със заповед на кмета на общината след изтичането срока за подаването им.

За повече информация: Дирекция „Общинска собственост и екология”

Тел.0379/74 310 и 74 311

https://www.livechatalternative.com/