Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за подаден протест от Окръжна прокуратура Хасково

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че е подаден протест от Н. Гугушев -прокурор в ОП- Хасково срещу Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград.