Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за подаден протест от Окръжна прокуратура Хасково

На основание чл.22, ал.2, изречение второ от ЗМСМА председателя на ОбС- Свиленград съобщава,че е подаден протест от Е.Иванова -прокурор в ОП- Хасково срещу Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Свиленград.