Съобщение за Проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Проектът е публикуван на 24.11.2021г., придружен с мотиви към проектa.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30 – дневен срок, считано от датата на публикуване в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на първи етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време, от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]

Файлове:

suobshtenie-pravilnik.docx suobshtenie-pravilnik.docx

https://www.livechatalternative.com/