Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за провеждане на дистанционно публично обсъждане на проекта на бюджет на общината за 2021 г.

На  05.02.2021 г. Община Свиленград провежда дистанционно публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Свиленград за 2021 г.

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и Решение №395/22.01.2021 г. на Общински съвет Свиленград, публичното обсъждане на проекта за общински бюджет за 2021 г. се провежда дистанционно при следния дневен ред:

 

  • Публикуване на проекта за общински бюджет за 2021 г. на сайта на общината www.svilengrad.bg
  • Предоставяне на становища, мнения и предложения от страна на местната общност чрез електронно попълване или на хартиен носител  на анкета за дистанционно провеждане на публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Свиленград за 2021 г.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта, и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

 

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите, публикувани на  сайта на Община Свиленград  www.svilengrad.bg, раздел Дейности, подраздел Бюджет и финанси, от 27.01.2021 г. до 05.02.2021 г., включително.