Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект „Осигуряване на достъп до заетост в Община Свиленград”

 

Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал- Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал,  реализиран в рамките на приоритетна ос 1 ”Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, ще се извърши събеседване с всички подали заявление за участие по проекта. Събеседването ще се проведе на 13.03.2020г. от 9:00 часа в сградата на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, ет.2 от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Свиленград. Комисията ще приключи своята работа с обявяване на списък на одобрените лица,  които ще бъдат включени в проекта.