Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект "Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал”

Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор №BG05M9OP001-2.043-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград Ареал 2.1."Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал”, реализиран в рамките на приоритетна ос 2”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, ще се извърши събеседване с всички подали заявление за участие в проекта. Събеседването ще се проведе на 10.03.2020г. от 9:00 часа в сградата на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, ет.2 от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Свиленград. Дейността ще приключи с обявяване на списък на лицата, с които ще бъде сключен трудов договор.