Съобщение за публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

           Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и  публикуван на 12.01.2023г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград.
            Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във  връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 дни, Община Свиленград чрез настоящето публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в  Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община  Свиленград в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/